§ 1

 1. Regulamin korzystania ze Stacji pasażerskiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa przepisy porządkowe i zasady przebywania podróżnych oraz innych osób na kolejowych stacjach pasażerskich.
 2. Przez „Stację pasażerską”, zwaną dalej „Stacją” należy rozumieć obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec kolejowy wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego.
 3. Przez Operatora Stacji zwanego dalej „Operatorem” należy rozumieć podmiot zarządzający stacją pasażerską. Operatorem Stacji Kwidzyn jest: Urząd Miasta w Kwidzynie.
 4. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, którzy na podstawie odrębnych umów prowadzą działalność gospodarczą na Stacji, a także do osób przez nich zatrudnionych oraz ich klientów. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich osób, które przebywają na terenie Stacji, w szczególności podróżnych, ale również osób świadczących pomoc podróżnym, osób oczekujących na podróżnych i osób ich odprowadzających.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 50 z późn. zm.).

§ 2

1. Elementy infrastruktury kolejowej i usługowej dostępne dla podróżnych na Stacji:

 • stacja pasażerska
 • poczekalnia dworcowa mieszcząca się w budynki Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 54.

3. Dostępność stacji i świadczenie na jej terenie pomocy osobom z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej - PRM

Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. UE L 315/14) pomoc osobom z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) które odjeżdżają ze Stacji, na której obecny jest personel, przejeżdżają przez nią lub przyjeżdżają na nią udzielana jest pod warunkiem powiadomienia o potrzebie udzielenia pomocy przedsiębiorstwa kolejowego, zarządcy Stacji, sprzedawcy biletów lub operatora turystycznego przynajmniej na 48 godzin zanim taka pomoc będzie potrzebna.

Stacja jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM).

Najbliższa stacja, na której obecny jest personel udzielający pomocy dla osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) to stacja Malbork .

§ 3

 W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort osób korzystających z usług transportu kolejowego na terenie stacji pasażerskiej zabrania się:

 1. niszczenia, uszkadzania, czynienia niezdatnymi do użytku budynków, budowli, a także ich elewacji oraz wyposażenia, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, kradzieży mienia znajdującego się na stacji pasażerskiej, dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń informacyjnych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegających, urządzeń służących do obsługi osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się, systemów oświetleniowych oraz zakłócania ich działania, w szczególności poprzez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi i zmianę ich usytuowania;
 2. dokonywania nieuprawnionych zmian stanu sygnałów, wskaźników i oznakowania oraz zakłócania ich działania, w szczególności poprzez ich uszkadzanie, zmianę ich usytuowania lub obrazu lub ich naśladowania przez ustawianie w pobliżu torów kolejowych świateł lub innych przedmiotów imitujących sygnały, wskaźniki lub oznakowanie;
 3. zanieczyszczania i zaśmiecenia lub załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie wyznaczonych;
 4. umieszczania, usuwania, uszkadzania i zmiany oznakowania stałego oraz tymczasowego, napisów, ogłoszeń, reklam, bez zgody Operatora;
 5. palenia tytoniu, palenia papierosów elektronicznych, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu, wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz wnoszenia innych rzeczy, których posiadanie zabronione jest odrębnymi przepisami;
 6. pozostawiania bez opieki bagaży, pakunków lub innych przedmiotów, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
 7. pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania zwierząt bez zabezpieczeń (np. kagańców i smyczy, klatek) oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia (o ile jest ono wymagane). Zabrania się także dokarmiania zwierząt nie znajdujących się pod bezpośrednim dozorem właściciela lub opiekuna;
 8. posługiwania się urządzeniami alarmowymi bez uzasadnienia;
 9. wchodzenia osób nieuprawnionych do obiektów, miejsc, pomieszczeń i pojazdów kolejowych, do których wstęp osobom nieupoważnionym jest zabroniony;
 10. wnoszenia, posiadania lub używania wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo bez zgody Operatora, a także dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia oraz innych czynności mogących narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające ze stacji pasażerskiej;
 11. zbliżania się do krawędzi peronu (nie dotyczy sytuacji wsiadania i wysiadania z pociągu) i wchodzenia na tory, przechodzenia przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych, wchodzenia na konstrukcje, urządzenia i inne elementy wyposażenia, nieprzeznaczone dla osób korzystających ze stacji pasażerskiej, przechodzenia pod i pomiędzy wagonami oraz tarasowania torów;
 12. żebrania;
 13. prowadzenia bez zgody Operatora:
  1. publicznych zbiórek,
  2. działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej i handlowej,
  3. akcji artystycznych, informacyjnych i społecznych,
  4. zwoływania i organizowania zgromadzeń,
  5. agitacji wyborczej,
  6. agitacji religijnej;
 14. urządzania gier, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 165 z późn. zm.);
 15. zakłócania porządku publicznego lub spokoju osobom korzystającym z usług transportu kolejowego, w szczególności poprzez krzyk, hałas, zachowania powszechnie uznawane za wulgarne albo agresywne, a także utrudnianie podróżnym korzystania ze stacji pasażerskiej przez osoby wywołujące powszechne poczucie dyskomfortu lub których zachowanie powoduje skargi pasażerów;
 16. przebywania na stacji w celach noclegowych, spania/leżenia na ławkach, parapetach oraz innych elementach wyposażenia;
 17. jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, innymi pojazdami jedno- lub wielośladowymi; w tym o napędzie elektrycznym oraz poruszania się na wrotkach, rolkach, deskorolkach i hulajnogach po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w przejściach podziemnych, na kładkach, w przejściach między peronami oraz w pobliżu torów w odległości mniejszej niż 3 metry od skrajnej szyny, z wyjątkiem otrzymania zgody Operatora; przepisu nie stosuje się do pojazdów i urządzeń służących osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej możliwości poruszania się;
 18. umieszczania na elementach infrastruktury kolejowej przedmiotów zakłócających jej funkcjonowanie lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu kolejowego;
 19. parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub parkowania pojazdów w miejscach wydzielonych dla podmiotów i osób uprawnionych, w przypadku braku takiego uprawnienia;
 20. pozostawiania pojazdów pochodzących z samoobsługowych wypożyczalni (rowery, hulajnogi, itp.) za wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich pozostawiania.

§ 4

W przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku przez osoby przebywające na Stacji lub innego naruszenia postanowień Regulaminu, służby do których należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na Stacji, lub działający w imieniu Operatora pracownicy ochrony osób i mienia, upoważnieni są do podejmowania czynności wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

 1. wezwania osób naruszających porządek na Stacji do zaprzestania naruszenia postanowień Regulaminu;
 2. wezwania osób, o których mowa w pkt. 1 do natychmiastowego opuszczenia Stacji;
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia i chronionego mienia w celu ich niezwłocznego przekazania Policji.

§ 5

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i inne rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Stacji.
 2. Pozostawione bez opieki bagaże lub inne przedmioty, mogące prowadzić do zakłócenia funkcjonowania Stacji, zostaną usunięte oraz mogą być zutylizowane przez uprawnione podmioty, na koszt ich właścicieli lub użytkowników.

§ 6

Zasady postępowania w przypadku ewakuacji Stacji

 1. W przypadku zarządzenia ewakuacji Stacji (np. z powodu pożaru, zagrożenia atakiem terrorystycznym, itp.), wszystkie osoby przebywające na jej terenie zobowiązane są do wykonywania poleceń osoby kierującej ewakuacją, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, żołnierzy, Żandarmerii Wojskowej, pracowników Pogotowia Ratunkowego i ochrony osób i mienia działających w imieniu Operatora.
 2. W przypadku ewakuacji należy zachować spokój i nie utrudniać działań służbom porządkowym i ratowniczym.

§ 7

pkp zakazy

 

TELEFONY ALARMOWE:

 tel alarm