1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną, której Organizatorem jest Gmina Miejska Kwidzyn,
  2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Jako biblioteka pełniąca zadania biblioteki powiatowej nadzoruje pod względem merytorycznym biblioteki samorządowe w powiecie oraz podlega nadzorowi biblioteki wojewódzkiej.

Wizja Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie:

Biblioteka hybrydowa - łącząca tradycyjne formy działalności (udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji, działalność kulturalna i edukacyjna) z nowymi technologiami (digitalizacja zbiorów, wirtualizacja usług bibliotecznych, Multicentrum ), gdzie obie wymienione formy mają za zadanie ze sobą współgrać i wzajemnie się uzupełniać.

Biblioteka jako „trzecie miejsce” – założenie wpisujące się w socjologiczną koncepcję Ray’a Oldenburg’a, w której zakłada się istnienie obok domu (pierwsze miejsce), pracy (drugie miejsce), także „trzeciego miejsca” przeznaczonego do spędzania wolnego czasu. Miejsce to powinno stanowić przestrzeń do aktywnych działań, służące kreowaniu wartości kulturowych i społecznych.

Biblioteka otwarta – zapraszająca do współdziałania, partycypacji w działaniach, wykraczających poza biblioteczne mury.

Misją Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie jest zaspokajać potrzeby lokalnego środowiska w zakresie udostępniania wiedzy, kultury, informacji (w tym w oparciu o nowe technologie) i zbiorów bibliotecznych, dbałość o dobrą jakość oferowanych produktów (aktualny i wartościowy księgozbiór, wysoki poziom kulturalnych imprez bibliotecznych) i usług (podlegająca ciągłemu kształceniu kadra pracowników merytorycznych). Promocja książki i czytelnictwa. Kształtowanie i utrwalanie regionalnej kultury i tradycji poprzez organizowanie wystaw, konkursów literackich i spotkań autorskich i innych form popularyzowania wiedzy. Kształtowanie modelu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie w oparciu o placówki biblioteczne samoorganizacji grup aktywnych i kreatywnych mieszkańców. Zapoznawanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze światem technologii, które będą używane przez nich w przyszłości. Wzbogacanie wiedzy uzyskanej w szkołach oraz rozwijanie myślenia i kreatywności.